Gipit sa pera kumapit sa patalim pinatulan si tropa

0 views